BORDROLAMA

BORDROLAMA NEDİR?

Firmaların norm kadroları dışında ihtiyaç duydukları personeli, İnsan Kaynakları şirketinden belirli bir süre ile kiralamasıdır. Yasal işveren sıfatı İK şirketine aittir.

BORDROLAMA HİZMETİNİN AVANTAJLARI

Günümüzdeki hızlı değişim ve artan küresel rekabet, işletmelerin giderek daha fazla esnek yapılara sahip olmalarını gerektirmektedir. İşletmelerin, rekabet stratejilerini hayatta kalabilmek uğruna oluşturduğu günümüz varlıklarını korurken bir yandan da yarışabilmek için ana faaliyet alanları dışında kalan fonksiyonlarını başka firmalara yaptırmaları kaçınılmaz bir hale gelmiştir. Dış kaynak kullanımı, bir işletmenin sunmayı düşündüğü bir servisi kendi bünyesinde üretmeyip, bu servisin yapılmasını bu konuda uzmanlaşmış olan başka bir firmaya bırakmasıdır. Bu uygulama işletmelere zaman ve maliyetler açısından büyük ölçüde tasarruf sağlayan önemli bir adımdır. Bu şekilde işletme aynı zamanda istediği kaliteyi de uzmanlaşmış firma sayesinde yakalamış olur ve işletmenin verimlilik gücü artar.

 • Maliyetlerin azalması,
 • Sermaye giderlerinin azalması,
 • Operasyonel verimlilik,
 • Firmaların ana faaliyet alanlarına yoğunlaşması.
 • Risklerin ortadan kalkması
 • Çalışmalara ölçülebilirlik, esneklik ve hız kazandırılması
 • Performans artışının sağlanması
 • İş maliyetlerinin düşürülmesi, zaman kaybının önlenmesi
 • Dışarıdan işbölümünü üstlenmiş kurum sayesinde, kendi uzmanlık alanındaki profesyonel bakış açıları nedeniyle, destek verdikleri firmanın göremediği ya da ilgilenemediği alanlara zaman kaybetmeden müdahale etmesi ve ileride çıkabilecek sorunları önleyerek iş etkinliğini maksimuma çıkarılması
 • İnsan kaynakları, AR-GE, lojistik, bilişim altyapısı vb. gibi firmanın üstlendiği bir çok alanda etkin yönetim yapılması
 • İş yoğunluğunun azalması ile oluşan personel memnuniyeti ve firma müşterileriyle daha yoğun ilgilenebilme, buna bağlı olarak müşteri memnuniyetinin de artması şeklinde özetlenebilir.

Dış kaynak kullanımının kararını veren firmaların, bu hizmetin amaç, hedef, hizmeti sağlayacak firmadan beklenti gibi ana konuları doğru bir şekilde belirlemeleri en önemli adımdır.

PERSONEL ÖZLÜK DOSYASI

4857 Sayılı yasanın 75. maddesine göre; personel özlük işleri İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu Kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır. İşveren, işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak kullanmak ve gizli kalmasında işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla yükümlüdür." Söz konusu metin incelendiğinde işverenlerin çalıştırdıkları tüm işçiler için işyerinde işçi özlük dosyası oluşturması gerekmektedir. Bu özlük dosyasında; tüm belge ve bilgiler üçüncü şahıslardan saklı kalmak kaydıyla: İşçi kimlik bilgileri, Nüfus Cüzdanı Sureti, İşçi kimlik bilgileri, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, İkametgâh İlmühaberi, Mezun olduğu okul diploma fotokopisi, Referans Mektupları ve CV' si, Kanun gereği iş sözleşmesi, Sağlık Raporu, Bazı işkolları için, periyodik olarak sağlık muayenelerinden geçirildiklerine dair rapor, Özürlü işçi ise Sakatlık Raporu aslı veya fotokopisi, Sakatlık İndiriminden yararlanabilmesi için ilgili deftardarlıktan indirim uygulanacağına dair yazı, Sakat işçi için İŞKUR müracaat kayıt evrakı, Adli sicil kaydı, Eski hükümlü ise İŞKUR müracaat kayıt evrakı, Terör mağduru ise İŞKUR müracaat kayıt evrakı, Ödenen ücretlere ait hesap pusulalarının bir sureti, Herhangi bir kanuni sebeple ücret kesme cezası uygulanırsa, yapılan kesintilerin sebebinin bildirildiği yazı, Fazla çalışma için işçinin onayının alındığı yazı, İşçilerin, iş sağlığı ve güvenliği konusunda ve karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler ve yasal hak ve sorumluluklar konusunda bilgilendirildiklerine dair yazı, İşin gereklerine göre bulunması gereken diğer evrakları oluşturmak zorundadır.